Cele stowarzyszenia

1) działanie na rzecz kształtowania społeczeństwa obywatelskiego, polegające w szczególności na wspomaganiu osób, wspólnot lokalnych, organizacji pozarządowych i innych instytucji,
2) upowszechnianie zasad demokratycznego państwa prawa, ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich,
3) propagowanie idei społeczeństwa demokratycznego, integracji społeczności lokalnych, propagowanie postaw pro środowiskowych,
4) podnoszenie jakości życia społecznego,
5) podejmowanie działań na rzecz podnoszenia efektywności energetycznej, ochrony środowiska naturalnego, zrównoważonego rozwoju oraz edukacji,
6) wspieranie rozwoju społeczności lokalnych, kształtowanie postaw obywatelskich w tym poprzez edukację obywatelską, wyrównywanie różnić społecznych, wspieranie aktywności oddolnych,
7) wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym rozwijanie przedsiębiorczości, także poprzez promocję przedsiębiorczości oraz edukacji ekonomicznej,
8) propagowanie idei działalności dobroczynnej i wolontariatu,
9) prowadzenie działalności charytatywnej,
10) wzmacnianie samorządności i wspieranie rozwoju samorządu terytorialnego,
11) prowadzenie nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego,
12) wspieranie działalności jednostek samorządu terytorialnego poprzez uczestnictwo w procesie legislacyjnym tych organów, konsultacjach społecznych, dialogu społecznym,
13) rozwój i promocję miasta,
14) zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy,
15) zachowanie, ochronę i odtwarzanie środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego.